Privacyverklaring voor sollicitaties

Privacyverklaring aanvraagprocedures

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

Clever Republic B.V. (hierna te noemen Clever Republic) verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van sollicitaties. Dit kan inhouden:

– Naam, adres, woonplaats;

– Persoonlijke gegevens;

– Het identificeren van gegevens;

– Gegevens nodig voor de communicatie;

– Financiële gegevens;

– Werkgelegenheid of gegevens over de arbeidsomstandigheden;

– Carrièregegevens;

– Contractuele gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het management van Clever Republic is een gegevensbeheerder in de zin van de General Data Protection Regulation (GDPR). Clever Republic heeft een Privacy Officer als interne toezichthouder, die toeziet op de zorgvuldige omgang van Clever Republic met persoonsgegevens. De Privacy Officer is per e-mail te bereiken op privacy@cleverrepublic.com

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor beheer, contact en controle van de gehele sollicitatieprocedure. Onze reden voor de verwerking is dat wij een legitiem belang hebben.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Clever Republic moet voldoen aan verschillende wetten en regels.

Daarom hanteren wij bewaartermijnen voor de verstrekking van persoonsgegevens gedurende de sollicitatieperiode.

Voor sollicitatiebrieven, formulieren, correspondentie over de aanvraag, certificaten, hanteren wij de volgende termijnen:

Als je niet wordt aangenomen:

– 4 weken na beëindiging van sollicitatieprocedure zonder toestemming, onder de GDPR.

– 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure met toestemming van de aanvrager, onder de GDPR.

Indien ingehuurd:

– 7 jaar na beëindiging van het contract, krachtens de nationale belastingwet.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Clever Republic verkoopt uw gegevens niet aan derden. Ook delen wij uw gegevens niet met andere partijen.

Persoonsgegevens langer bewaren

Het recht op wissen en het recht om te worden vergeten zijn niet absoluut, maar moeten worden afgewogen tegen andere rechten en belangen. In een beperkt aantal gevallen is het toegestaan gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als een persoon misdrijven pleegt en de vastgelegde gegevens nodig zijn voor het onderzoek. Dit kan leiden tot een verlenging van de bewaartermijn.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Clever Republic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Inspectie, wijziging of verwijdering van gegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Clever Republic.

U kunt een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar privacy@cleverrepublic.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, stellen wij u daarvan binnen de eerste maand op de hoogte.

U kunt ook een melding doen bij het Autoriteit Persoonsgegevens.